En Önemli İş/İşçi/İşveren Davaları

İş, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar, iş davaları olarak adlandırılır. Bu davalar, iş hukukunun kapsamına girer ve işçinin alacak haklarından, işyerinde yaşanan haksızlıklara kadar birçok konuyu içerebilir.

Sık Görülen İş Davaları:

Bunlar en sık görülen iş davalarından sadece birkaçıdır. İş hukuku oldukça geniş bir alan olduğundan, işçiler ve işverenler birçok farklı konuda dava açabilirler.

Bir davaya karar vermeden önce, bir işçi avukatına danışmak ve haklarınızı öğrenmek önemlidir.

Alanya İşçi Avukatı

İşçi Avukatının Görevleri ve Sorumlulukları

İşçi avukatı, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda işçinin haklarını savunan ve koruyan, iş hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır.

Temel Görevleri:

 • Dava Açmak ve Takip Etmek:
  • Haksız yere işten çıkarma, tazminat davaları, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatı davaları, fazla mesai ücreti davaları, ihbar tazminatı davaları gibi iş hukukundan doğan davalarda işçinin vekili olarak dava açmak ve davayı takip etmek.
  • Duruşmalara katılmak ve işçinin haklarını savunmak.
  • Gerekirse bilirkişi incelemesi ve delil toplama gibi işlemleri yürütmek.
 • Hukuki Danışmanlık Vermek:
  • İş sözleşmeleri, iş kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar hakkında işçilere bilgi vermek ve danışmanlık hizmeti sunmak.
  • İşçilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek.
  • İşyerinde yaşanan sorunlar ve uyuşmazlıklar konusunda tavsiyelerde bulunmak.
 • Görüşmeler ve Uzlaşma:
  • İşveren ve işçi arasında arabuluculuk yapmak ve uzlaşmaya varılmasını sağlamak.
  • İş sözleşmesi görüşmelerinde işçiyi temsil etmek.
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak ve işçiyi temsil etmek.
 • İdari İşlemlere İtiraz Etmek:
  • İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi konularda yapılan haksız işlemlere karşı itirazlarda bulunmak ve dava açmak.

Ek Hizmetler:

 • İşçilerin sendikal faaliyetlerine destek olmak.
 • İşçi hakları ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütebilir.
 • Uluslararası iş hukuku ile ilgili konularda da danışmanlık hizmeti sunabilir.

Örnekler:

 • Bir işçi, haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyorsa, işçi avukatına danışarak dava açabilir. Avukat, işçinin işten çıkarılma gerekçesini inceleyecek, gerekli delilleri toplayacak ve dava açarak işçinin haklarının korunmasını sağlayacaktır.
 • Bir işçi, iş kazası sonucu yaralanmış ve işverenden tazminat alamıyorsa, işçi avukatına danışarak tazminat davası açabilir. Avukat, işçinin iş kazası ile ilgili belgelerini inceleyecek, gerekli işlemleri yürütecek ve işçinin tazminat almasını sağlayacaktır.
 • Bir işçi, fazla mesai ücreti alamadığını düşünüyorsa, işçi avukatına danışarak dava açabilir. Avukat, işçinin çalışma saatlerini inceleyecek, gerekli delilleri toplayacak ve dava açarak işçinin fazla mesai ücretini almasını sağlayacaktır.

Unutulmamalıdır ki, işçi avukatı işçinin haklarını savunmak ve korumak için görev yapmaktadır. Bu nedenle, işyerinde herhangi bir hak ihlali yaşayan işçilerin bir işçi avukatına danışmaları ve haklarını öğrenmeleri önemlidir.

Ayrıca, işçi avukatlarına danışmadan önce, davanızla ilgili tüm belgeleri toplamanız önemlidir. Bu, iş sözleşmeniz, maaş bordrolarınız, disiplin belgeleriniz ve iş kazasıyla ilgili herhangi bir belgeyi içerir.

Haksız İşten Çıkarma Davası Nedir?

Haksız işten çıkarma davası, işçinin işverenin geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarması halinde açtığı davadır. İş Kanunu’nun 25. maddesine göre işveren, iş sözleşmesini feshederken geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Aksi takdirde, işçi işverene karşı dava açarak işe iade ve tazminat talep edebilir.

Haksız İşten Çıkarma Davasında Gerekli Şartlar:

 • İşçinin iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması.
 • İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi.
 • İşverenin iş sözleşmesini feshederken geçerli bir sebep sunmaması.

Geçerli Fesih Sebepleri:

 • İşçinin işyerinde ahlak dışı davranışlarda bulunması.
 • İşçinin işyerinde hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar işlemesi.
 • İşçinin işyerinde disiplin kurallarını ihlal etmesi.
 • İşçinin işyerinde yeterince çalışamaması.
 • İşyerinde üretim veya faaliyetlerin durması veya önemli ölçüde azalması.

İşveren, iş sözleşmesini feshederken geçerli bir sebep sunamıyorsa, işçi işe iade ve tazminat talep edebilir.

İşe İade:

Mahkeme, işverenin iş sözleşmesini haksız yere feshettiğine karar verirse, işçinin işe iadesine karar verebilir. Bu durumda, işçi işyerine geri döner ve çalışmaya devam eder.

Tazminat:

Mahkeme, işverenin iş sözleşmesini haksız yere feshettiğine karar verirse, işçiye tazminat ödenmesine de karar verebilir. Tazminat tutarı, işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, çalışmadığı süre için ücreti ve diğer alacaklarını içerir.

Haksız İşten Çıkarma Davası Nasıl Açılır:

Haksız işten çıkarma davası, işçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde açılmalıdır. Dava açarken işçi, işten çıkarılma belgesi, iş sözleşmesi, maaş bordroları ve diğer delilleri mahkemeye sunmalıdır.

Haksız İşten Çıkarma Davasında Avukat Yardımı:

Haksız işten çıkarma davası karmaşık bir dava türü olabilir. Bu nedenle, işçilerin bir işçi avukatından yardım almaları tavsiye edilir. Bir işçi avukatı, işçinin haklarını korumasına ve davasını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir.

İşçi Tazminat Davası Nedir?

İşçi tazminat davası, işçinin işyerinde uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için açtığı davadır. İşçi, iş kazası, meslek hastalığı, haksız işten çıkarma, fazla mesai ücreti alamama gibi durumlarda işverene karşı tazminat davası açabilir.

İşçi Tazminat Davalarının Türleri:

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminatı Davaları: İşçinin işyerinde kaza sonucu veya meslek hastalığı nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesi için açtığı davalardır.
 • Haksız İşten Çıkarma Tazminatı Davaları: İşçinin işverenin geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarması halinde açtığı tazminat davalarıdır.
 • Fazla Mesai Ücreti Tazminatı Davaları: İşçinin normal çalışma saatleri dışında yaptığı mesailer için alacağı ücretin ödenmesi için açtığı davalardır.
 • İhbar Tazminatı Davaları: İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde işçiye yasal ödeme yükümlülüğü olan tazminat için açılan davalardır.
 • Kıdem Tazminatı Davaları: İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işverenden alacağı tazminatın ödenmesi için açtığı davalardır.

İşçi Tazminat Davasında Gerekli Şartlar:

 • İşçinin işyerinde çalışıyor olması.
 • İşçinin işyerinde kaza geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması, haksız yere işten çıkarılması, fazla mesai ücreti alamaması veya ihbar tazminatı ödenmemesi gibi bir hak ihlaline uğraması.
 • İşçinin uğradığı zararın belgelenmesi.

İşçi Tazminat Davasında Tazminat Tutarı:

İşçi tazminat davasında tazminat tutarı, işçinin uğradığı zararın boyutuna göre belirlenir. Tazminat tutarını belirlerken işçinin maddi ve manevi zararları, işten ne kadar süre uzak kaldığı, kazadan veya hastalıktan ne kadar süre sonra iyileştiği gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

İşçi Tazminat Davası Nasıl Açılır:

İşçi tazminat davası, işçinin hak ihlaline uğradığı tarihten itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde açılmalıdır. Dava açarken işçi, iş kazası veya meslek hastalığı raporu, haksız işten çıkarma belgesi, maaş bordroları ve diğer delilleri mahkemeye sunmalıdır.

İşçi Tazminat Davasında Avukat Yardımı:

İşçi tazminat davası karmaşık bir dava türü olabilir. Bu nedenle, işçilerin bir işçi avukatından yardım almaları tavsiye edilir. Bir işçi avukatı, işçinin haklarını korumasına ve davasını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir.

Kıdem Tazminatı Davası Nedir?

Kıdem tazminatı davası, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işverenden alacağı tazminatın ödenmesi için açtığı davadır. İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, belirli bir kıdeme sahip olan işçiler iş sözleşmeleri sona erdiğinde işverenden kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları:

 • Asgari çalışma süresini doldurmuş olmak: İşçinin, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte en az 1 yıl fiili çalışmış olması gerekir.
 • Sözleşmenin sona erme şekli: İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi veya iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama:

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için işverenin son brüt maaşının 30 günlük tutarına göre hesaplanır. Hesaplamada dikkate alınan unsurlar şunlardır:

 • Brüt maaş: İşçinin tüm hak ve alacakları dahil olmak üzere aldığı toplam maaştır.
 • Çalışma süresi: İşçinin işyerinde fiilen çalıştığı süredir.
 • Kıdem tazminatı oranı: Her yıl için %30’dur.

Örnek: Bir işçi 5 yıl boyunca çalışmış ve son brüt maaşı 10.000 TL ise kıdem tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

 • 10.000 TL x 30/100 x 5 = 15.000 TL

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır:

Kıdem tazminatı davası, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde iş mahkemesinde açılmalıdır. Dava açarken işçi, iş sözleşmesi, maaş bordroları ve kıdem tazminatı hesabını gösteren bir belgeyi mahkemeye sunmalıdır.

Kıdem Tazminatı Davasında Avukat Yardımı:

Kıdem tazminatı davası karmaşık bir dava türü olabilir. Bu nedenle, işçilerin bir işçi avukatından yardım almaları tavsiye edilir. Bir işçi avukatı, işçinin haklarını korumasına ve davasını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir.

İhbar Tazminatı Davası Nedir?

İhbar tazminatı davası, işveren veya işçinin iş sözleşmesini feshederken kanunda öngörülen süreye uymaması halinde diğer tarafa ödenmesi gereken tazminatın dava yoluyla talep edilmesidir.

İhbar Tazminatı Alma Şartları:

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesi: İhbar tazminatı sadece belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerlidir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı yerine fesih tazminatı ödenir.
 • Fesih süresine uyulmaması: İşveren veya işçinin iş sözleşmesini feshederken kanunda öngörülen süreye uymaması halinde ihbar tazminatı ödenmesi gerekir.
 • Haklı fesih: İş sözleşmesinin haklı bir sebeple feshedilmesi halinde de ihbar tazminatı ödenir.

İhbar Tazminatı Süreleri:

 • İşçinin kıdem süresine göre:
  • 6 aydan az kıdem için: 1 ay
  • 6 aydan 1 yıla kadar kıdem için: 2 ay
  • 1 yıldan 2 yıla kadar kıdem için: 3 ay
  • 2 yıldan 3 yıla kadar kıdem için: 4 ay
  • 3 yıldan 4 yıla kadar kıdem için: 5 ay
  • 4 yıldan 5 yıla kadar kıdem için: 6 ay
  • 5 yıldan fazla kıdem için: 8 ay
 • Toplu iş sözleşmesi ile farklı süreler belirlenebilir.

İhbar Tazminatı Hesaplama:

İhbar tazminatı, işçinin son brüt maaşının fesih süresi kadar olan tutarına göre hesaplanır.

Örnek: Bir işçinin son brüt maaşı 10.000 TL ve fesih süresi 3 ay ise ihbar tazminatı tutarı şu şekilde hesaplanır:

 • 10.000 TL x 3 ay = 30.000 TL

İhbar Tazminatı Davası Nasıl Açılır:

İhbar tazminatı davası, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde açılmalıdır. Dava açarken işçi, iş sözleşmesi, maaş bordroları ve ihbar tazminatı hesabını gösteren bir belgeyi mahkemeye sunmalıdır.

İhbar Tazminatı Davasında Avukat Yardımı:

İhbar tazminatı davası karmaşık bir dava türü olabilir. Bu nedenle, işçilerin bir işçi avukatından yardım almaları tavsiye edilir. Bir işçi avukatı, işçinin haklarını korumasına ve davasını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir.

Fazla Mesai Ücreti Davası Nedir?

Fazla mesai ücreti davası, işçinin normal çalışma saatleri dışında yaptığı mesailer için alacağı ücretin ödenmesi için açtığı davadır. İş Kanunu’nun 41. maddesine göre, işçiler normal çalışma saatleri dışında fazla mesai yapmak zorunda kalırsa, bu mesaileri için normal ücretlerinin %50 fazlasını alma hakkına sahiptir.

Fazla Mesai Ücreti Alma Şartları:

 • Normal çalışma saatleri dışında çalışma: İşçinin, iş sözleşmesinde belirtilen normal çalışma saatleri dışında çalışması gerekir.
 • Fazla mesai yapıldığının ispatlanması: Fazla mesai yapıldığının işveren tarafından kabul edilmesi veya işçi tarafından belgeli hale getirilmesi gerekir.
 • Fazla mesainin işverenin onayı ile yapılması: İşçinin fazla mesaiyi kendi isteği ile değil, işverenin onayı ile yapması gerekir.

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama:

Fazla mesai ücreti, işçinin normal saatlik ücretinin %50 fazlası oranında hesaplanır.

Örnek: Bir işçinin normal saatlik ücreti 20 TL ise, fazla mesai saatlik ücreti 30 TL olacaktır.

Fazla Mesai Ücreti Davası Nasıl Açılır:

Fazla mesai ücreti davası, işçinin fazla mesai yaptığı tarihten itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde açılmalıdır. Dava açarken işçi, iş sözleşmesi, maaş bordroları, fazla mesai yaptığına dair belgeler (güvenlik kameralarının kayıtları, imzalı tutanaklar vb.) ve fazla mesai hesabını gösteren bir belgeyi mahkemeye sunmalıdır.

Fazla Mesai Ücreti Davasında Avukat Yardımı:

Fazla mesai ücreti davası karmaşık bir dava türü olabilir. Bu nedenle, işçilerin bir işçi avukatından yardım almaları tavsiye edilir. Bir işçi avukatı, işçinin haklarını korumasına ve davasını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davaları Nedir?

İş kazası ve meslek hastalığı davaları, işyerinde kaza veya hastalık sonucu iş göremez hale gelen veya hayatını kaybeden işçilerin ve yakınlarının tazminat taleplerini içeren davalardır. Bu davalar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi amacıyla açılır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davalarının Türleri:

 • İş Kazası Tazminatı Davaları: İşyerinde kaza sonucu iş göremez hale gelen veya hayatını kaybeden işçilerin ve yakınlarının tazminat taleplerini içeren davalardır.
 • Meslek Hastalığı Tazminatı Davaları: İşçinin çalıştığı işin niteliği nedeniyle tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri sonucunda iş göremez hale gelen veya hayatını kaybeden işçilerin ve yakınlarının tazminat taleplerini içeren davalardır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davalarında Gerekli Şartlar:

 • İşyerinde kaza veya hastalık: İşçinin işyerinde kaza geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması gerekir.
 • Kaza veya hastalığın iş ile ilgisi: Kazanın veya hastalığın işyerinde ve iş nedeniyle olması gerekir.
 • İş göremezlik veya ölüm: İşçinin kaza veya hastalık sonucu iş göremez hale gelmesi veya hayatını kaybetmesi gerekir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davalarında Tazminat Tutarı:

İş kazası ve meslek hastalığı davalarında tazminat tutarı, işçinin uğradığı zararın boyutuna göre belirlenir. Tazminat tutarını belirlerken işçinin maddi ve manevi zararları, işten ne kadar süre uzak kaldığı, kazadan veya hastalıktan ne kadar süre sonra iyileştiği gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davası Nasıl Açılır:

İş kazası ve meslek hastalığı davası, iş kazası veya meslek hastalığına uğrayan işçi veya yakınları tarafından iş mahkemesinde açılır. Dava açarken işçi veya yakınları, iş kazası veya meslek hastalığı raporu, kaza tutanağı, ölüm belgesi (varsa) ve diğer delilleri mahkemeye sunmalıdır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davasında Avukat Yardımı:

İş kazası ve meslek hastalığı davaları karmaşık bir dava türü olabilir. Bu nedenle, işçilerin ve yakınlarının bir işçi avukatından yardım almaları tavsiye edilir. Bir işçi avukatı, işçinin veya yakınlarının haklarını korumasına ve davasını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, iş kazası ve meslek hastalığı davaları ile ilgili daha fazla bilgi için şu kaynaklara da göz atabilirsiniz:

Disiplin Soruşturması ve İşten Çıkarma Davaları

Disiplin Soruşturması Nedir?

Disiplin soruşturması, işverenin işçinin işyerindeki davranışlarını incelemek ve iş sözleşmesine aykırılık olup olmadığını tespit etmek için yürüttüğü bir araştırmadır. İş Kanunu’nun 25. maddesine göre, işveren işçinin iş sözleşmesine aykırı davranışlarda bulunması halinde disiplin soruşturması açabilir.

Disiplin Soruşturması Nasıl Yürütülür?

Disiplin soruşturması, işverenin işçinin işyerinden uzaklaştırılması kararı almasıyla başlar. İşveren, işçinin işyerinden uzaklaştırılmasını yazılı bir gerekçeyle işçiye bildirmek zorundadır. İşçi, işyerinden uzaklaştırılma kararına itiraz edebilir.

Disiplin soruşturması sırasında işveren, işçinin savunmasını dinlemek ve delilleri incelemek zorundadır. İşveren, soruşturmanın sonunda işçi hakkında disiplin cezası verme kararı verebilir.

Disiplin Cezaları:

İş Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları şunlardır:

 • Uyarı: İşçinin işyerindeki davranışlarını tekrarlamaması için yapılan yazılı ikaz.
 • Kınama: İşçinin işyerindeki davranışlarının uygunsuz olduğunun yazılı olarak bildirilmesi.
 • Geçici işten çıkarma: İşçinin işyerinden belirli bir süre uzaklaştırılması.
 • Kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarma: İşçinin iş sözleşmesinin işverenin işyerindeki davranışları nedeniyle sona erdirilmesi.

İşten Çıkarma Davası Nedir?

İşten çıkarma davası, işçinin işverenin işten çıkarma kararına karşı açtığı davadır. İşçi, işten çıkarılma kararının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa, iş mahkemesinde işten çıkarma davası açabilir.

İşten Çıkarma Davası Nasıl Açılır?

İşten çıkarma davası, işçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde açılmalıdır. Dava açarken işçi, işten çıkarma kararını, iş sözleşmesini ve diğer delilleri mahkemeye sunmalıdır.

İşten Çıkarma Davasında Avukat Yardımı:

İşten çıkarma davaları karmaşık bir dava türü olabilir. Bu nedenle, işçilerin bir işçi avukatından yardım almaları tavsiye edilir. Bir işçi avukatı, işçinin haklarını korumasına ve davasını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir.

Sendika Hakları Davası Nedir?

Sendika hakları davası, bir sendikanın veya sendika üyesinin, sendika özgürlüğü ve sendika hakları ile ilgili hükümlere aykırılık teşkil eden işlemlere karşı açtığı davadır. İş Kanunu’nun 108. maddesi ve 4687 sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ilgili maddeleri, sendika hakları ile ilgili temel düzenlemeleri içerir.

Sendika Hakları Davası Nedenleri:

 • Sendika kurma ve üye olma özgürlüğünün kısıtlanması
 • Sendika faaliyetlerinin engellenmesi
 • Sendika yöneticilerine veya üyelerine ayrımcılık yapılması
 • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin engellenmesi
 • Grev hakkının ihlali

Sendika Hakları Davası Nasıl Açılır?

Sendika hakları davası, sendika veya sendika üyesi tarafından iş mahkemesinde açılır. Dava açarken, sendika veya sendika üyesinin hangi sendika hakkının ihlal edildiği ve bu ihlalin nasıl gerçekleştiğine dair delillerin sunulması gerekir.

Sendika Hakları Davasında Görevli Mahkeme:

Sendika hakları davaları, asliye iş mahkemelerinde görülür.

Sendika Hakları Davasında Zamanaşımı:

Sendika hakları davalarında zamanaşımı süresi, sendika hakkının ihlal edildiği tarihten itibaren 1 aydır.

Sendika Hakları Davasında Avukat Yardımı:

Sendika hakları davaları karmaşık bir dava türü olabilir. Bu nedenle, sendika veya sendika üyelerinin bir işçi avukatından yardım almaları tavsiye edilir. Bir işçi avukatı, sendikanın veya sendika üyesinin haklarını korumasına ve davasını en iyi şekilde savunmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, iş davalarıyla ilgili olarak şu kaynaklara da göz atabilirsiniz:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir