AVUKATA VEKALET VERMEK

Avukata Vekalet Vermek için Gerekli Belgeler:
Avukata vekaletname verme için nüfus cüzdanı ile notere gidiniz.

Boşanma Davası Avukat Vekaletname vermek için ayrıca iki fotoğraf lazım. “BOŞANMA DAVASI” ibaresi ve “eşin ismi” açıkça belirtilmesi zorunludur.

Şirket için Avukata vekaletname verilecekse imza sirküleri ve yetki belgesi gerekir. Şirket yetkilisi hem şirketi adına hem de kendisi için tek bir vekaletname çıkarmak isterse “şirket adına vekaleten şahsı adına asaleten ibaresi” yazdırmalıdır.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Türkiye’de Avukata Vekalet Vermek (Power of Attorney in TURKEY):

Yurt dışında yaşayan herkes o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletname belgesi Türkiye’deki Avukata Vekalet Vermek şartı “Apostille Convention” ifadesidir.

Alanya Avukata Vekaletname Verme Noter Ücreti 2024 Yılı için 490 TL.

Avukata vekalet verirken nelere dikkat edilmeli?

Vekaletin süresi aksini istemedikçe sona ermez.

Avukat vekaleti nasıl geri alınır?

Basitçe Avukat – Müvekkil arasında karşılıklı imzalı vekillik sıfatının sona erdiği imzalı sözleşme yeterlidir, o tarihten sonra aykırı davranan taraf sorumlu tutulabilir. Banka ve tapu işleri için Noter azilnamesi alıp ilgili işyerine bir nüshasının verilmesi daha garantili tercih olacaktır.

Genel Dava Avukat Vekalet Örneği

AVUKATA VEKALET VERMEK

Beni leyh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle temsile, hak ve menfaatlerimi koruması için gerekli göreceği muamele ve işleri yapmaya, dava açmaya, açılmış davayı takibe, davayı kabul veya redde veya feragate, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, sulh olmaya, hâkimi reddetmeye, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabule, iade veya reddetmeye, haczi kaldırmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasını teklife, bunlara muvafakate, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, davadan veya kanun yollarından feragate, karşı tarafı ibra ve davasını kabule, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, mirası reddetmeye, adli sicil kaydı çıkartmaya, savcılıklara şikayette bulunmaya ve ceza davaları dahil şikayetten vazgeçmeye, vazgeçmeyi kabule, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi ve hakem tayin, azil ve istimama, karşı tarafça gösterilenleri reddetmeye, protesto ve ihbarname keşidesine, keşide olanlara karşılık vermeye, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, normal ve/veya ihtiyati ve/veya icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve yapılanları kaldırmaya, ihtiyati tedbir, tespit, delil ve eşya hapsi istemeğe ve kaldırmaya ve yine bu tür kararlara itiraza, konkordato talebine ve aleyhine itiraza, iflas istemeğe ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idare azası tayin ve azline, reddi hakim talebinde bulunmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, Anayasa Mahkemesi’nde, İcra Dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Tapu Müdürlükleri, Nüfus Müdürlükleri ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takip ve gerekli işlemleri yaptırmaya, işlemleri intaca, murafaaya, nakli davaya, temyizi davaya ve/veya temyizden feragate, tashihi karar, iade-i muhakeme ve kararın düzeltilmesini istemeye, temyiz talebinde bulunmama konusunda takdiri kendisinde olmak üzere yetki kullanmaya, karar ve hükümlerin tavzihi talebinde bulunmaya, hakim, bilirkişi, hakem, şahit ve katipleri şikayete ve redde, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, mal beyanında bulunmaya, arabuluculuk görüşmelerine katılmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, feragati davayı, temyizi kabule, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, tebliğ ve tebellüğe, takas, mahsup beyan ve def-ilerinde bulunmaya, yapılacak icrai satış ve ihalelere adıma iştirake, geçici, kati veya diğer teminatları adıma yatırmaya, veya muaf tutulma talebinde bulunmaya, pey sürmeye, fiyat arttırma ve kırmaya, fazlaları ve teminatları geriye talep ve almaya, Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaatla sabıka sicil kayıtlarımı talep ve elden almaya, sabıka sicilimdeki kayıtların terkinini talep ve terkine, Nüfus Müdürlüklerine müracaatla nüfus kayıtlarımı talep ve elden almaya, bu hususlarda dilekçe, talep veya ilgili formları tanzim ve imzaya, vergi daireleri, Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Tapu Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü, Bağ-Kur, Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Adli Sicil Müdürlüğü, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, işlemlerimi takip ve intaca gerekli evrak, belge, izin ve ruhsatnameleri almaya, her türlü vergi, ceza ve faizlerinden dolayı itirazlarda bulunmaya, temyiz, uzlaşma komisyonlarında beni temsile, teftişler vermeye, S.G.K. ile ilgili işleri takibe, şirket kuruluşu yapmaya, bu konuda her türlü işlemi yapmaya, bu konuda her türlü Ticaret Sicil Müdürlükleri’ne müracaat etmeye, Vergi Daireleri’ne müracaatta bulunmaya, tevkil, teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, Keykubat Caddesi no:220 – ALANYA adresindeki ANTALYA Barosu‘nun …. sicil no’lu avukatı  Sibel DEMİRAL  (T.C. Kimlik No: ……. ……… )  vekil nasp ve tayin ettim.

2 Comments

  1. Genel dava icin verilen vekalet lerde bizim adimiza tabu devir islemleei yapamiyor degilmi sadece davalara bakiyor dogrumu

  2. Davaya vekalet ile sadece dava için işlemler yapılır, olaki; çok geniş kelimeler ekletilmiş vekaletler ise amacı dışında kullanılırsa bile; o işlemler, davanızla alakalı vekalet verdiğiniz sebebiyle iptal edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir