Avukat için Elektronik Defter Beyan Sistemi Mecburi

T.C. Maliye Bakanlığı Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Avukat Hizmetleri için 01.01.2018 tarihinden itibaren Elektronik Defter-Beyan Sistemi kullanma şartı getirdi.

Avukat, Elektronik Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorundadır.
Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de, 01.01.2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaklardır.

Defter Beyan Sistemi; Beyanname, bildirim, dilekçeler, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin elektronik ortamda düzenlemesine imkan veren Sistemdir. Avukat, kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaktır.
İsteyen ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanabilir.

Alanya Avukatları, 2018 için 2017’nin son gününe kadar defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veyâ Alanya Vergi Dairesine başvuracaklar.
Basit usulle Alanya’da çalışan Avukat 30.06.2018 tarihine kadar yaptırabilir.

Defter Beyan Sistemi kullanmak için kullanılacak şifre, Alanya Vergi Dairesi ilgili memurundan şahsen başvuru ile kapalı bir zarfla Teslim Tutanağı karşılığı mükellef veyâ yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

Alanya Avukatlık Büroları, sigortalı çalışanlarını sistem kullanıcısı olarak yetkilendirebilir.
Bu kişilerin şifreleri, Defter-Beyan Sistemi kontrol panelinde oluşturulur.

Avukatlık Hizmeti kayıtlarının elektronik ortamda tutulması/saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilmesi/düzenlenmesi amaçlanmaktadır.


Bu yenilik sayesinde;
Muhasebe programı yok, (internet üzerinden vergi ve ticari işlemler kaydedilir.)
Kırtasiye masrafı yok,
Defter tasdiki yok,
Defter saklama yok, fatura ve makbuz gibi belge yükümlülüklerinde bürokrasi ve uyum kolaylığı,
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele,
Gönüllü vergi uyumu sağlanacaktır.

Defter-Beyan Sistemi mükellefiyet tesis ettiren basit usule tabi mükellefler, işe başlama bildiriminden en geç 7 iş günü içinde Alanya Vergi Dairesi aracılığıyla veyâ saat 23:59’a kadar defterbeyan.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.
Gerçek usulde vergilendirilmekte iken 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan düzenleme gereği basit usule tabi olmayı yazı ile talep eden mükellefler, şartların gerçekleştiği takvim yılının son gününe kadar başvurabilecekler.

Sisteme dahil olan mükelleflere adlarına yapılan kesinti (stopaj) bilgileri, sigorta (mal, can ve DASK) bilgileri, adlarına yapılan kira geliri ödemeleri, gayrimenkul alış-satış bilgileri gösterilmektedir.

Basit usule tabi mükellefler, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve varsa KDV Beyannamesi gönderebilecekler.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kendi iş yerlerinde çalışmaları şarttır. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışan kişiler diğer ücretli olarak vergilendirilir.

Kendisine ilişkin kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, talepte bulunan birim ile talep edilen bilgilerin mahiyetini, talep yazısının bir örneği ile birlikte istenilen ibraz süresinden en az 10 gün önce Alanya Vergi Dairesi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecektir.

Gelir Vergisi Kanununda 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı mezkur Kanunun mükerrer 20’inci maddesinde belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir