noterden avukat vekalet

Türkiye’de Avukata Vekalet Vermek (2024 Noter bedeli 490 TL)

Vekâletname

Tanım: Resmi koşullara tabi, karşılıklı güvene dayalı, yapılacak işlemin niteliğini ve içeriğini açıkça tanımlayan, herhangi bir tereddüt ve şüphe duymadan yasal eylemleri yerine getirme gücünü içeren bir sözleşmedir.
Başka bir deyişle, vekaletname, bir kişinin vekil olmasını sağlayan noter tasdikli bir belgedir. Vekaletname vermeye yetkili kurum  noterler ve yurtdışındaki Türk Büyükelçilikleri ve Türk Konsolosluklarıdır. Buna ek olarak, yabancı devletler yetkili makamları tarafından kendi yasalarına göre vekaletname verebilirler.
Ayrıca, 1111 Sayılı Kanunun 61.maddesinde belirtilen makamlar tarafından verilen belgeler, 2 ay ile sınırlı olarak vekaletname olarak kabul edilir.

Türkiyede avukat görevlendirmek isteyen vatandaşlarımız, bunu ancak noterden tasdikli bir vekaletname ile yapabilirler.
Sadece yazılı şekilde verilen vekaletnameler, noter tasdiki yoksa yeterli görülmemektedir.
Türk vatandaşları için Türkiye’de noterler ve yurtdışında konsoloslukların noterlik daireleri örnek tip vekaletnameleri hazır bulundururlar. İlgili kişiye uyan vekalet tespit edildikten sonra müvekkil ve avukatın bilgileri yazılır. Vekalet veren kişi noterde vekaletnameyi imzalar. Ardından noter tarafından her vekaletnamenin kendi özelliğine göre vekaletname ücreti hesaplanır. Kısa ve basit vekaletnamelerde ücret düşük, uzun ve detaylı vekaletnamelerde ücret yüksektir. Avukat vekaleti ücreti 2021 yılı için 100 – 250 TL.

avukata vekalet vermek
avukata vekalet vermek

Boşanma davası, yurtdışından alınmış boşanma kararının Türkiye’de tanıma tenfizi ve gayrimenkule dair vekaletnamelerde vekalet verenin fotoğrafı da yapıştırılıp onaylanmak zorundadır.
Yabancılar da Türkiye’de avukat görevlendirmek istediğinde Türk vatandaşları için aranan şartları aynen yerine getirmek zorundadırlar. Yani yabancılar kendi ülkelerindeki bir noter huzurunda Türkiye’deki avukata vekalet verebilecektir. Yabancılar için ek bir şart daha vardır. Yabancı müvekkil, yabancı noterden aldığı vekaletnameyi o noterin bölgesindeki yetkili makam tarafından “Apostille” şerhi yazdırmak zorundadır. Bunun nedeni, yabancı resmi makamlardan alınan belgelerin ancak Apostille alınması şartıyla Türkiye’de geçerli sayılmasıdır.
Türkiye’de veya yurtdışında Türk noterinde vekaletname çıkarmak isteyen yabancılara bu imkan da sağlanmıştır. Ancak ilgili kişinin Türkiye’deyse noterden yeminli bir tercüman ile yurtdışındaysa ilgili konsoloslukça tanınan bir tercümanla başvurması şarttır. Bu durumda tercüman, bir yandan vekalet verecek kişinin kimlik bilgilerini notere çevirir diğer yandan vekaletname içeriğindeki yetkilerin ne anlama geldiğini vekalet verecek kişiye anlatır. Vekaletnamede tercümanın kimlik bilgileri ve imzası da yer alır.
Power of Attorney in Alanya-TURKEY: Türkiye’de avukat görevlendirmede vekaletnameye noter tasdiki şartı uygulaması kanaatimizce artık eskimiştir ve tartışılmalıdır. Hızlanmış iş ve hukuk trafiğinde öncelikle tüketicilerin ama aynı zamanda avukatların da aleyhinedir. Tüketici açısından bu uygulama, noter harçları, yol masrafları ve zaman kaybı düşünüldüğünde her yıl yüz milyonlarca liraya mal olmaktadır. En önemlisi de hak aramayı zorlaştırmaktadır. Avukat açısından ise müvekkilin bir an önce işi başlatmasını zorlaştırmaktadır.
Türk vatandaşı olsun yabancı olsun Türkiye’de avukat görevlendirmek isteyen bir şahsın veya şirketin avukatça kendisine sunulan gerekli vekaletname metnini okuyup imzaladıktan sonra avukata vermesi yeterli sayılmalıdır. Avukat tarafından mahkemelerde ve diğer resmi dairelerde bu şekilde bir vekaletname ile yetki verilen konularda işlemler yapılabilmelidir.
Muhtemel suistimallere karşı, bu yola başvuran avukatlara ağır yaptırımlar uygulanarak bu muhtemel sakıncalar minimize edilebilir. Ek olarak dava acma, takip etme, mahkeme dışında iş takibi gibi klasik avukatlık faaliyetleri dışında kalan gayrimenkul devri vs. gibi bazı özel konularda vekaletin noterden çıkarma şartı aranmaya devam edilebilir.

POA in TURKEY
Power of Attorney in Alanya

Hukuk sistemi gelişmiş ve Türkiye de dahil pek çok ülkeye hukuk ihraç eden Almanya’da avukat görevlendirmek için kural olarak noter tasdiki gerekli değildir. Müvekkil tarafından imzalı yazılı vekaletname yeterli sayılmaktadır.

webhatti/avukata-nasil-vekalet-verilir?


Avukata vekalet nasıl verilir?
Noter veya Konsolos
-isim – İmza -Adres -Düzenleme yeri – Tarih ve günlük numarası yazılmalıdır.
Vekalet veren avukat ise kimlik kartına, avukatın kimlik belgesi ve adresi de dahil olmak üzere hazırlanmalıdır.

Kimlik tespiti için uygun ve vekalet verenin son durumunu gösteren bir fotoğrafı yapıştırılıp mühürlenmelidir.
Yapıştırılmadıkça sadece zımba ile ekli fotoğraflar kabul edilmez.
Tüzel kişileri temsil eden vekaletnameye bir fotoğraf eklemek zorunlu değildir.

Vekaletnamede düzeltme ve çıkıntı şeklinde yapılacak düzenlemeler, veren makam tarafından bir mühür ile onaylanmalı ve imzalanmalıdır.
vekaletin vekaleti verilirken, orjinal vekaletnamenin tüm sayfaları çoğaltılmalı ve daha sonra verilen vekaletnameye eklenmelidir.

Vekaletnamede kullanılan mühür, 1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mühür Yönetmeliği uyarınca düzenlenmeli, plastik damgalı vekaletname kabul edilmez.
Herhangi bir Tapu veya Kadastro Müdürlüğü tarafından kullanılan vekaletnamenin bir kopyası, ilgili Müdürlükçe tüm sayfaların sunulduğu ad, unvan, onay tarihi ve parsel sayfasını belirterek diğer müdürlükler tarafından kullanılabilir.

Türkiye’deki Avukata vekaletname vermek için gerekli evraklar:

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noterlik büroları tarafından verilen vekaletname, K. K. T. C. yetkili makamlar tarafından onaylanan belgelerin Türk makamları tarafından yapılmış gibi ele alınacağı ikili bir sözleşme yapılmıştır. Bu nedenle, hiç bir tasdik ya da onay aranmaz. 
  • Lahey Sözleşmesi uyarınca, kendi ulusal mevzuatına uygun olarak hazırlanan vekaletname de Fransızca olarak <APOSTILLE> (Convention   De La Hae du Octobre 1961) ibaresiyle imzalanırsa bu vekaletname ve belgeler, o yerdeki Türk Konsolosluğunun onayı olmadan kabul edilir.
  • Lahey sözleşmesine tabi olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin mevzuatına uygun olarak hazırlanan vekaletnamedeki noterin imzası, o yerdeki Türk konsolosluğu tarafından ayrıca onaylanır.