Staj Ücret Alacağı Davası | Sıkça Sorulan Sorular

Staj Davası, Staj Yapılan İşletmenin Bağlı Olduğu Kuruma Açılır.

Staj yapılan hastaneler işletme statüsündedir.

Stajın ücretsiz olacağı konusunda sözleşme olsa bile geçersizdir

Staj ücreti mahkeme kararı (ÖZET): Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle usul ve yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, TBK’nun 147/1 maddesi uyarınca alacağın ücret alacağı niteliğinde olması nedeniyle,Davanın zaman aşımı süresi içinde açılmış olmasına, 3308 sayılı yasanın 36. maddesi uyarınca “iş yerlerinde yapılan pratik eğitimin giderlerinin işyerlerince karşılanacağının” hükme bağlanması nedeniyle davacının staj yaptığı işletmenin bağlı olduğu kuruma davayı yöneltmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına,

Staj yapılan hastanelerin 3308 sayılı Yasa kapsamında işletme olarak nitelendirilmesine, Tip 2 sözleşmelerinin işletme müdürü sıfatıyla hastane müdürü tarafından imzalanmasına, stajın ücretsiz olacağı konusunda Tip 2 sözleşmesinde hüküm olsa dahi bu hükmün 3308 sayılı yasanın 25. maddesi hükmü karşısında geçerli olmamasına,

Bu kanuna göre yapılan sözleşmelerde kanun hükümlerine aykırı düzenlemelerin yapılamamasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerel mahkeme kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğundan, davalı kurum vekilinin yerinde görülmeyen istinaf taleplerinin HMK.nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Her ne kadar bilirkişi tarafından ….. yılı yaz staj ücreti alacağının toplama hatası yapılarak xxx TL olarak belirlendiği görülmüş ise de, XXX,xx TL olarak hesaplanması gerektiği, bilirkişi tarafından …. yılı yaz staj ücreti alacağına ilişkin hesaplamanın maddi hatadan kaynaklandığı,

Yargılama aşamasında davalı tarafından …… ayı bordro karşılığında toplam xxxx TL ödeme yapıldığı dikkate alındığında davanın yapılan ödeme miktarı kadarı kadar konusuz kaldığı, davadaki haklılık durumuna göre davanın konusuz kalan kısmına ilişkin yargılama giderleri ve vekalet ücretinden davalının sorumlu olması gerektiği, davacının talep edebileceği staj ücreti alacağının kalan xxx,xx TL olduğu tespit edildiğinden davalı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir.

3308 sayılı Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca, işletmelerde mesleki eğitim gören çırak, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin staj parası, asgari ücretin yüzde otuzundan az olamaz. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı staj paraları ödenecektir.

Avukatlar için Staj Parası Dava dilekçesi

(Adli Yardım Taleplidir)
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
……….

DAVACI : ….

VEKİLİ :..

DAVALI : ……….. Bakanlığı- ANKARA
ADRES : …………… ANKARA
DAVA DEĞERİ : xxx TL
TALEP KONUSU : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla, müvekkile ödenmeyen XXX TL ücret alacağının davalı kurumdan tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil ……………….. ili ……………..ilçesinde x lisesinde 20…-20…. yılları arası eğitim görmüş ve mezun olmuştur. Müvekkil okul müfredatı gereği zorunlu olan stajını … ……… Kurumunda / işyerinde 20..- 20.. eğitim öğretim yılında kesintisiz olarak yapmıştır. Müvekkilim için , eğitim gördüğü okul tarafından stajını kesintisiz şekilde yaptığını gösterir staj dosyası oluşturulmuştur.Mezkur staj dosyası müzekkereyle talep edilebilir.

2) Müvekkil ile davalı kuruma bağlı okul arasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinden doğan ücret alacağı konusunda , Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Meslek Eğitimi Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bu sözleşme gereği müvekkilin tabi olduğu statü okul müdürleri ve öğretmenler tarafından müvekkile bildirilmiş olup, sözleşmenin esasları hakkında bir staj uygulaması izleyeceği hususu vurgulanmıştır. Ayrıca imzalanan sözleşmesinin 5. Maddesinde ‘İşletme tarafından öğrenciye her ay yaşına uygun olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenecektir.’ İbaresi olmasına karşın davalı tarafa bağlı okul tarafından müvekkilime , beceri eğitimine rağmen herhangi bir ödeme yapılmamıştır.Mezkur sözleşme müzekkereyle talep edilebilir.
3)Müvekkilimin staj gördüğü işletme ve okul kurumu arasında ücret ödenmeyeceği konusunda herhangi bir yazılı anlaşma yapılmamıştır. Müvekkilim staj dönemi boyunca ücretinden feragat etmemiş ve herhangi bir ibra sözleşmesi imzalanmamıştır. Böyle bir sözleşmeyi müvekkilim imzalamış olsa bile bu MK md. 2 gereğince dürüstlük kuralına aykırıdır ve o dönemde müvekkilim bu tip bir sözleme yapma fiil ehliyetin de sahip değildir. Kaldı ki 6098 sayılı TBK 420. Maddesi ibrayı sıkı şartlara bağlamıştır. Müvekkilimle imzalanan herhangi bir ücret alacağının kalmayacağına dair sözleşmenin geçerli olabilmesi için; a) yazılılık şartı gerçekleşmiş olmalı, b) ibra tarihinin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak bir aylık süre sonrasına ilişkin olmalı, c) ibra konusu alacağı türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalı, d) Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname olarak TBK hükümlerine göre kesin olarak hükümsüzdür.
4)Ayrıca müvekkilimin hak kazanmış olduğu ücret alacağı 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinin amir hükmü gereği kanuni ücret alacağıdır. Müvekkilin hak kazanmış olduğu ücret alacağı davalı kurumdan 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 147. maddesinin amir hükmü gereği geriye dönük 5 yıllık zaman aşımı içinde tahsili mümkündür.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, BK, 3308 Sayılı Kanun ve ilgili diğer yasalar.
KANITLAR : Öğrenci staj dosyası, Sözleşme örneği, ve sair her türlü delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda bahsedilen ve mahkemece resen dikkate alınacak sebeplerle;
1)Müvekkilimin yargılama giderlerini karşılayacak maddi durumunun olmamasından ötürü mahkemeniz nezdinde gerçekleştirilecek incelemeler sonucu adli yardım talebimizin kabülüne,
2) Müvekkil öğrencinin staj yaptığı okulda, kurum müdürlüğünden staj dosyası ve müvekkille imzalanan sözleşmenin istenmesine,
3)Müvekkilin Staj Dönemine ait zorunlu sigorta kapsamında sigorta bilgileri için SGK dan hizmet dökümünün istenmesine,
4)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla XXX TL ödenmeyen staj ücret alacağının davalıdan alınmasına karar verilmesine,
5)Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…./20…


2 Comments

  1. Merhaba. Ben oğlum için yazıyorum. 1995-96 yılında meslek okulu son sınıf öğrencisi iken fabrikada mesleki staj gördü. Sigorta kaydı o tarihte yapıldı. Halen o sigorta numarası üzerine çalışıyor ve primini yatırıyor. SGK prim yatırılmadığı için işe girişini kabul etmiyor. Şu anda 6000 gün primi var. işe girişi 2004 olara gösteriyorlar ve EYT de faydalandırmadılar.
    Oğlumu mağdur ettiğini düşünüyorum. Çocuk yaşta işe girişten ne anlayacak. Kurumun yaptığı hatanın faturasını çocuğa kestirmiş oldular. Geriye dönük prim hakkımızı için dava açabilir miyiz? Oluyorsa vekalet gönderelim diyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir