Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması

Uluslararası hukukun kendine özgü ilkelerine uygun olarak, bir ülkenin Mahkemeleri tarafından verilen kararlar o ülke sınırları içinde geçerlidir. Kararların yabancı bir ülkede geçerliliği, ilgili ülkenin mevzuatında öngörülen usullere uygun olarak tanınmasına veya uygulanmasına bağlıdır.

Türkiyede Boşanma Davası

“Tanıma ve Tenfiz” ne anlama geliyor?

Tanıma, yabancı yargıların/mahkeme kararlarının nihai yargılama gücünün, uygulama yeteneklerinden bağımsız olarak değerlendirilmesidir.

Yabancı mahkemelerden alınan kararların Türkiye’de sadece tespit açısından geçerli olması isteniyorsa tanıma davası açılması yeterlidir. Ancak örneğin boşanma kararında nafaka, velayet, tazminat vb. Yürütme yükümlülükleri de varsa, bir tenfiz davası açılmalıdır.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve uygulanması 5718 sayılı Uluslararası özel ve Usul Hukuku Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

Tanınma ve uygulama gerekliliği

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmadıkça taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmazlar.

Bu durumda Türkiye’de evlilik Birliğinin devam ettiği görüldüğünden tarafların yeniden evlenmesi mümkün değildir. İnsanlar Türk vatandaşlığını bırakıp başka bir ülkenin vatandaşı olsalar bile, yeniden evlenmek istediklerinde sorun yaşayacaklardır. Çünkü hala Türkiye’de evli görünüyorlar.

Türk Mahkemeleri tarafından tanınmayan ve uygulanmayan yabancı mahkeme kararları Türkiye’de uygulanamaz.

Türkiye’deki mahkeme tanınma ve icra davalarında neleri dikkate alır?

Tanıma davasında hakim, yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararında boşanmaya ilişkin konuları yeniden incelemez ve yargılama yapmaz. Başka bir deyişle, boşanmanın esası hakkında bir karar vermez.

Vatandaşlarımız bu konuda özellikle tereddütlü. Velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konular icra davasını inceleyen Türk Mahkemesi tarafından yeniden ele alınmamaktadır.


Tanıma ve icra davası nasıl açılır?

Yurt dışında almış olduğunuz boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve uygulanması için Türkiye’deki bir avukata vekaletname verirseniz, dava için Türkiye’ye gitmenize gerek yoktur. Türkiye’deki tanınma davası için eski eşin duruşmaya katılması şart değildir. Türkiye’deki bir avukata çiftler tarafından vekaletname verilmesi işlemleri hızlandıracaktır.

Davalı eşin avukat tutmaması veya tanınma ve icra takibini engellemek istemesi halinde, özellikle davalı eşin yurt dışında olması nedeniyle bildirim sürecinin uzamasına ilişkin sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu davayı uzatır.

Dava sürecini kısaltmak için şu işlemlerin yapılabileceği akla gelmektedir:

Yurtdışındaki boşanma davasında, her iki tarafın da boşanma kararının Türkiye’deki mahkemelerce tanınmasını ve uygulanmasını onaylamış oldukları karara dahil edilmesi halinde, mahkeme belgelerinde yer alan bu ifadeye Türk aile mahkemelerinin dikkat etmesi mümkündür.

resmigazete.gov.tr


Aynı şekilde, eski eşin Türkiye’deki davadan haberdar olduğunu noter huzurunda beyan etmesi ve davacının yabancı ülkedeki boşanma kararının tanınması ve uygulanmasına ilişkin açtığı dilekçeyi onaylamış olması da Türkiye’deki tanınma-tenfiz davasını hızlandıracaktır.
Gerekli belgeler

 • Boşanma kararı aslı veya onaylı sureti Yabancı Mahkeme tarafından verilen
 • Boşanma kararının kesin olduğuna dair açıklama
 • Boşanma kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL açıklaması (genellikle mahkeme kararının arka sayfasında yapılır)
 • Boşanma fermanının, kesinleştirme ek açıklamasının ve apostil ek açıklamasının yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmesi
 • (Noter veya Konsolosluk) resmi kurumlar tarafından tercüme edildikten sonra onaylı Türkçe
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Türkiye’deki tanınma davası için avukata verilecek konsolosluktan noter tasdikli veya resimli boşanma Vekaleti.
“Apostil” nedir?

Apostil belgesi, yabancı resmi belgelerin tasdik yükümlülüğünün Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmeye Taraf Devletler tarafından verilen ve ilgili ülkenin Mahkemesi tarafından verilen kararın resmiyetini gösteren özel bir belgedir.

TÜRK TANIMA VE UYGULAMA MEVZUATI

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve uygulanması 5718 sayılı Uluslararası özel ve Usul Hukuku Kanunu’nda düzenlenmiştir.:

İCRA KARARI

Madde 50

(1) Yabancı mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin verdiği ve bu devletin kanunlarına göre kesinleşmiş olan kararların Türkiye’de uygulanması, yetkili Türk Mahkemesinin icra kararına bağlıdır.

(2) yabancı mahkemelerin ceza yargılarında yer alan özlük haklarına ilişkin hükümler için de icra kararı istenebilir.

GÖREV VE YETKİ
Madde 51
(1) icra kararlarından sorumlu mahkeme Asliye Hukuk mahkemesidir.
(2) Bu kararlar, Türkiye’de ikametgahı veya ikametgahı bulunmadığı takdirde, Türkiye’de ikametgahı bulunan mahkemeden veya hakkında icra talep edilen kişinin ikametgahı olan mahkemeden veya Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden istenebilir.

İCRA TALEBİ
Madde 52
(1) kararın uygulanmasında hukuki menfaat sahibi olan herkes icra talebinde bulunabilir. İcra talebi dilekçe ile yapılır. Dilekçeye karşı tarafın numarası kadar örnek eklenir. Dilekçe aşağıdakileri içerir:
a) icra talebinde bulunan kişinin, karşı tarafın ve varsa yasal temsilcilerinin ve vekillerinin adları, soyadları ve adresleri.
B) icraya konu kararın verildiği mahkeme, mahkemenin adı, yazının tarihi ve numarası ve kararın özeti.
c) hükmün bir kısmı hakkında icra talep edilirse, hangi kısmıdır.

DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER
Madde 53
(1) icra dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
a) yabancı mahkeme kararının aslı, o ülkenin yetkilileri tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış veya kararı veren yargı organı tarafından onaylanmış bir kopyası ve onaylı çevirisi.
b) yazının kesinleştiğini ve o ülkenin yetkilileri tarafından usulüne uygun olarak onaylandığını gösteren yazılı veya belgenin tasdikli çevirisi.

UYGULAMA KOŞULLARI
Madde 54
(1) yetkili mahkeme icra kararını aşağıdaki koşullar altında verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği devlet arasında mütekabiliyet esasına dayalı bir anlaşma vardır veya Türk mahkemelerinin o Devlette verdiği yazıların uygulanmasını mümkün kılan yasal bir hüküm veya fiili uygulama vardır.
b) Eğer ilam dava veya taraflar konu ile gerçek bir ilişki olmasa da Türk Mahkemeleri, davalı nesneler, görevimiz değil yetkili devlet Mahkemesi tarafından verilen veya sağlanan münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş Olsaydı.
c) hüküm açıkça kamu düzenine aykırı değildir.
ç) o yerin kanunlarına göre, hakkında icra talep edilen kişi, kararı veren veya o mahkemede temsil edilmeyen mahkemeye usulüne uygun olarak çağrılmamış veya yokluğunda veya yokluğunda bu yasalara aykırı bir karar verilmiş ve yukarıda belirtilen hususlardan birine dayanarak bu kişinin icra talebine itiraz etmemiştir. olmak.

Yabancı bir mahkemenin verdiği boşanma kararına ait tenfiz hükümleri (nafaka, velayet vb.) gerçekleşmesi için Türk Mahkemeleri’ne başvurmak gerekir.

Resmi Gazete :7 Şubat 2018 “Yabancı Ülkelerde Mahkeme Kararının Tescili

Her iki tarafın da tanıma sürecinin tescili için başvuruda bulunması gereklidir. Bu başvuru taraflarca şahsen veya yasal temsilcileri ve vekilleri aracılığıyla yapılabilir. Her iki tarafın da aynı yerde aynı anda başvuru yapması zorunlu olmamakla birlikte, iki başvuru arasında en fazla 90 gün olacaktır.

Başvuru sırasında taraflar;

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen karara ilişkin olarak Türk Mahkemelerinde devam eden bir dava bulunmadığını veya tanınmanın daha önce Türk Mahkemeleri tarafından reddedildiğine dair bir kararın bulunmadığını yazılı olarak beyan etmek,
Yabancı temsilcilik tarafından hazırlanan yazılı başvuru formunu doldurmak ve bu formu doldurmak;
Aile siciline tescil edilmek istenen usulüne uygun olarak onaylanmış kararın aslı ve noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya apostil Eki uygulanarak ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
Adli veya idari makamın kararında kesinleşme açıklaması yoksa, kararın verildiği ülkenin kanunlarına göre onaylanmış belge veya mektubun aslı ve noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya apostil ek açıklaması uygulanarak ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
Taraflardan birinin yabancı olması halinde kimlik veya pasaport fotokopisi, kimlik veya pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümeleri,
Vekalet yoluyla yapılacak başvurularda, özel vekaletin aslı veya onaylı bir nüshasını noter tarafından hazırlanan fotoğrafla birlikte iliştirmeleri gerekmektedir.
Belgelerin eksik olması halinde taraflara 90 günlük ek süre verilecektir.

Başvuru ile vatandaşlarımıza önemli mağduriyet ve maddi yük getiren dava süreci ortadan kaldırılmış; yurt dışındaki vatandaşlarımızın temel hukuki sorunlarından biri çözüme kavuşturulacaktır.

YURT DIŞINDA BOŞANMA
Yurt dışında boşanma durumunda bu boşanma sürecini yürüten kişilerin ülkemizde boşanma tanıma ve icra davası açmaları gerekmektedir. Boşanma tanıma icra davası açılmadığı takdirde yabancı mahkemece verilen boşanma ülkemizde geçerli değildir.

Bu, gelecekte yeniden evlenememe, miras ve mülk paylaşımı gibi birçok konuda sorunlara neden olur.

Tanıma İcra Davası
Yurt dışında açılan boşanma davaları sonucu evliliklerini bitiren Türk vatandaşları için bu boşanma süreci Türkiye’de resmi olarak geçerli değildir. Boşanma kararı sadece kararın verildiği ülkede geçerli olmakla birlikte, ülkemizde tarafların da bu kararı yetkili ve yetkili Mahkemede vermeleri gerekmektedir. Bu davalara tanınma ve icra davaları denir.

Bu nedenle yurt dışında boşanmış kişilerin Türkiye’de yasal olarak evli oldukları görülmektedir. Bu durum daha sonra mirasa, mülkün bölünmesine, yeniden evlenmeye vb.ayrılabilir. bu konuda birçok soruna neden olmaktadır. Tanıma ve uygulama eylemi, günlük hayatta yaşanabilecek sorunların ortadan kaldırılmasına yol açacaktır. Tanıma ve uygulama eylemi, yabancı ülkelerde boşanma ile ilgili mahkeme kararlarını doğrulamak için açılması gereken dava türüdür.

Tanınma davası ne kadar sürer?
Her iki tarafın da vekil tayin etmesi halinde avukatlar birlikte veya ayrı ayrı başvurmaları halinde il nüfus müdürlükleri aracılığıyla tanınma ve icra yapılabilir. Bu mümkün değilse, ülkemizde yurt dışında boşanmanın tanınması ve uygulanması için her iki tarafın da Türkiye’deki boşanma avukatlarına tanınma ve icra davası açmaları önerilir. Boşanma tanıma ve tenfizi, davanın açılacağı aile Mahkemesinin iş yüküne bağlı olarak 1 haftadan 3 aya kadar sürede yapılabilir, gerekli yasal işlemlerin hızlı ve doğru yapılması halinde belgeler eksiksiz olarak mahkemeye sunulur.

Boşanma davasının tanınması ve uygulanmasına ilişkin belgeler ve davanın kısa sürede ve en az masrafla sonuçlandırılması açısından uzman boşanma avukatı ile bu süreci takip etmek önemlidir.

Türkiye’de boşanmanın tanınması
Türkiye’de boşanmanın tanınması, yabancı boşanmalarda mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılması gereken dava türüdür. Boşanma tanıma davası nasıl açılır, boşanma tanıma davası için gerekli belgeler nelerdir ve bu davanın nerelerde açıldığı gibi detaylı bilgi için aşağıdadır.

Türkiye’de boşanmanın uygulanması
Boşanmanın uygulanması kavramı, yabancı mahkeme tarafından verilen boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarının ülkemizde uygulanabilir olmasıdır. Örneğin, yabancı mahkeme boşanmadan sonra nafaka ödenmesini emretmiş olabilir. Bu noktada bu karar ülkemizde tanınmadığı için uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye’de boşanmanın uygulanması için dava açılması gerekmektedir. Bu dava aynı zamanda tanınma davası koşullarını da içerdiğinden, iki dava açmadan sadece boşanma davası açabilir ve yabancı boşanmaların ve sonuçlarının ülkemizde geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.

Yurtdışındaki boşanmış kişiler tarafından açılacak dava nedir?
Yabancı bir ülkede yapılan boşanmalarda, bu boşanmaya ilişkin mahkeme kararının ülkemizde geçerli olabilmesi için, yurt dışında boşananların açması gereken dava boşanma tanıma ve tenfiz davasıdır. Bu dava, yabancı boşanma kesinleşmiş bir boşanma yerleşim dosyalama yana sonra Türkiye’de en kısa sürede teslim edilmesi önerilir ve uygulanması durumunda ileride pek çok konuda sorunlara neden olur.

Tanınma İcra davası nerede açılır?

Tanıma icra davasından sorumlu mahkeme Aile mahkemesidir. Yurt dışındaki mahkemelerde boşanan çiftler, boşanmalarına ilişkin mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için boşanmanın tanınması ve uygulanması için dava açabilirler.

Boşanma tanıma İcra davası için gerekli belgeler
 • Boşanma kararı aslı (Yabancı Mahkeme tarafından verilen)
 • Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının kesin olduğuna dair ek açıklama veya apostil ek açıklaması
 • Yabancı mahkemelerdeki boşanma kararının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmesi ve bu çevirinin noter veya konsolosluklar tarafından onaylanması
 • Yurt dışında boşanmış kişilerin pasaport ve kimlik fotokopileri
 • Boşanma tanıma icra davası için avukat tutulması durumunda avukat Vekaleti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir